Projekt Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!

O projekcie

Projekt „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!” nr POWR.01.02.01-10-0030/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w partnerstwie z „Forecast Consulting” Sp. z o.o. w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS.

Obszar realizacji: powiaty: bełchatowski, radomszczański, tomaszowski, opoczyński, piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski.

Okres realizacji: od 1 października 2021 do 30.04.2023 r.

Termin naboru zgłoszeń: nabór zakończony.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 40 Uczestnikom Projektu (24K,16M) w wieku 18-29 lat, w tym co najmniej 32 osobom (19K,13M), które utraciły pracę po 01.03.2020 r., uczących się lub zamieszkujących na obszarze powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, miasto Piotrków Trybunalski, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w okresie 01.10.2021 – 30.04.2023.

Wartość projektu: 2 077 892,16 zł.
Wartość dofinansowania: 1 751 247,51 zł.

Dla kogo?

Wyłącznie dla osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 18-29 lat, uczących się lub zamieszkujących na obszarze powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, miasto Piotrków Trybunalski, w tym:

  • w tym co najmniej 32 osób (19K,13M), które utraciły pracę po 01.03.2020 r.

Formy wsparcia

  1. Szkolenie grupowe „ABC Przedsiębiorczości” w wymiarze 56 godzin.
  2. Szkolenie indywidualne w zakresie opracowania biznesplanu w wymiarze 6 godzin/uczestnika.
  3. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób w wysokości do 23 050,00 zł/osobę.
  4. Wsparcie pomostowe finansowe przyznawane na okres do 6 miesięcy funkcjonowania działalności w wysokości do 2 800,00 zł miesięcznie.

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Realizacja projektu została zakończona.