Projekt M(Łodzi) bogaci doświadczeniem!

O projekcie

Projekt nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/20 pod tytułem „M(ŁODZI) bogaci doświadczeniem!” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Obszar realizacji: województwo łódzkie

Okres realizacji: od od 1 czerwca 2021 do 31.08.2023 r.

Termin naboru zgłoszeń: nabór otwarty – zakończony.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób pozostających bez pracy, w tym 50 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych poprzez nabycie lub uzupełnienie przez nich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu w ramach kompleksowego programu stażowego obejmującego również, w uzasadnionych przypadkach, wysokiej jakości szkolenia służące podniesieniu kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na określonym stanowisku tj. związanym ściśle z realizowanym stażem w okresie 01.06.2021r.-31.08.2023r.

Wartość projektu: 1 898 112,00 zł.
Wartość dofinansowania: 1 599 728,79 zł.

Dla kogo?

Wyłącznie dla osób w wieku 18-29 lat, z obszaru województwa łódzkiego (osób fizycznych, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) pozostające bez pracy, w tym:
  • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 – co najmniej 64 osoby (39 kobiet, 25 mężczyzn)
  • osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci – maksymalnie 16 osób (9kobiet, 7 mężczyzn).

Formy wsparcia

  1. Staże zawodowe, w tym możliwość realizacji szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ściśle powiązanych z realizowanym stażem.
  2. Wsparcie doradcy zawodowego w pracy nad świadomym i samodzielnym podjęciem decyzji dotyczącej ścieżki rozwoju zawodowego oraz rozpoznawaniem wymagań rynku pracy.
  3. Wsparcie pośrednika pracy w procesie poszukiwania pracy.

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Skontaktuj się z biurem projektu: e-mail: mbd@forecast.com.pl, telefon: 533 180 588, adres: Łódź, ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 807 (93-578). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu.