Klauzula informacyjna - projekty EFS

Osoby, które zadeklarują chęć udziału w jednym z realizowanych przez nas projektów (i złożą odpowiednie dokumenty rekrutacyjne w tym celu) inforumujemy, że:
  • Administratorem Danych Osobowych jest Forecast Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Wróblewskiego 18/810.
  • Dane pozyskane i przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszenia kandydata do udziału w projekcie, realizacji umowy i realizacji samego projektu, w którym kandydat chce uczestniczyć, w tym udzielenia mu założonych w projekcie form wsparcia.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 Ust 1 lit. a, b lub c oraz Art. 9 Ust. 2 lit a i g.
  • Dane przetwarzane mogą być udostępnione partnerom Administratora wspomagającym proces realizacji umowy i wspomagającymi Administratora w jego obowiązkach rachunkowych i podatkowych oraz IT.
  • Do danych osobowych mogą mieć dostęp: pracownicy Administratora, serwis IT w ramach upoważnienia i umowy o zachowaniu poufności zgodnie z Art. 28 i 32 rozporządzenia RODO.
  • Okres przechowywania danych osobowych jest określony na 5 lat (chyba, że inne przepisy nakazują przechowywać określone dokumenty przez dłuższy lub krótszy okres).
  • Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, oraz żądania usunięcia (chyba, że inne przepisy prawia ograniczają te uprawnienia).
  • Dane nie są poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania przetwarzania czyli tzw. profilowaniu.
  • Skargi należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WAŻNE!

Uczestnik rekrutacji będzie proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji do projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 9 Ust 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przyjmuje do wiadomości, że Administratorem zebranych danych osobowych jest firma Forecast Consulting sp. z o.o. z siedziba w Łodzi ul. Wróblewskiego 18/810. Podanie danych jest dobrowolne lecz ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do danego projektu. Dostęp do danych tak zebranych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz firmy na podstawie przepisów rozporządzenia RODO i umowy o finansowaniu projektu. Pełną informację o polityce prywatności kandydat otrzyma po złożeniu aplikacji.