Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Zwiększenie dostępu do zatrudnienia poprzez działania typu outplacement w województwie lubelskim

środa, 21 października 2015

Informujemy, iż w województwie lubelskim ogłoszono konkurs nr RPLU.10.02.00 – IZ.00-06-001/15 Oś priorytetowa10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement.


Termin naboru wniosków:
30 października – 30 czerwca
                                             (pierwsza runda: 30.10.15 r. - 28.11.15r.)

Alokacja przeznaczona an dofinansowanie: 20 000 000,00 zł
Wkład własny: 5% wartości projektu.
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł

Przedmiot konkursu:
Programy typu outplacement obejmujące:

 • doradztwo zawodowe;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 • staże i/lub praktyki zawodowe;
 • subsydiowane zatrudnienie;
 • bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Grupa docelowa:
 • pracownicy przewidziani do zwolnienia i/lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 


Zapraszamy do współpracy !