Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

wtorek, 24 września 2019

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Resort informuje o następujących zmianach:

W kwestii udzielania zamówień:

 • wprowadzeniu nowych wyłączeń z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, tj. usług opiekuńczych (deinstytucjonalizacji) w projektach EFS i usług świadczonych przez personel projektu B+R zatwierdzony we wniosku o dofinansowanie;
 • zmiany dotyczące zasady konkurencyjności i rozeznania rynku z jednej strony mają ułatwić i przyspieszyć proces udzielania zamówień przez beneficjentów, z drugiej zaś - rozszerzyć dostęp zainteresowanym przedsiębiorcom do zamówień udzielanych w ramach projektów UE, zawartych w bazie konkurencyjności.
 • odbiurokratyzowaniu stosowania zasady rozeznania rynku;
  • zasadę tę rozumieć można jako opcjonalność procedur. Beneficjent dokonuje wyboru, którą z procedur chce zastosować, przy udzielaniu zamówienia o wartości powyżej 20 000 złotych netto. Udokumentowanie nastąpić może na podstawie dokonanej analizy cen/(cenników) potencjalnych wykonawców zamówienia – ,wraz z analizowanymi cennikami, które pozyskać można ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.
  • dopuszczeniu możliwości zastąpienia rozeznania rynku – zasadą konkurencyjności;
   • Postanowienia odnoszące się do udzielania zamówień na podstawie zasady konkurencyjności, tj. w zamówieniach o wartości wyżej niż 50 000 zł netto i nieprzekraczającej 30 000 euro (przez beneficjentów będących tzw. zamawiającymi klasycznymi) zasługują na szczególną uwagę. Wymaga się tu od beneficjentów, aby informację o wyniku postępowania upubliczniali w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać nie tylko co najmniej nazwę wybranego wykonawcy, ale także jego siedzibę oraz cenę zamówienia. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, należy udostępnić wnioskodawcy protokołu protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
   • dopuszczeniu możliwości podpisywania umów z wykonawcami w wersji elektronicznej (kwalifikowany podpis);
 • rezygnacji z obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania;

W zakresie rozliczania personelu i uczestników projektu:

 • zniesienie 40% limitu dodatku zadaniowego personelu projektu;
 • umożliwieniu IZ PO podjęcia decyzji o kwalifikowalności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród i premii oraz świadczenia urlopowego pracowników beneficjenta wykonującego samodzielnie roboty budowlane w ramach projektu (które co do zasady są niekwalifikowalne);
 • umożliwieniu osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącej beneficjentem, finansowania kosztów wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu;
 • zobowiązanie beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w przypadku wydatków uczestników projektu i grantobiorców;

Inne zmiany warte odnotowania:

 • podniesieniu limitu środków trwałych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, od którego istnieje obowiązek uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie konieczności pozyskania środków trwałych do projektu;

Zaktualizowane wytyczne dostępne są pod linkiem:

https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/10426418-wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-f?redirect=https%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lbnrrMq1E0Cm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_nvtEf6RygDxe__column-1%26p_p_col_count%3D1