Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian

wtorek, 29 września 2015


Uprzejmie zawiadamiamy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój Kompetencji Kadr I Adaptacja Do Zmian, Poddziałanie 8. 4. 2  Adaptacja do zmian, Typ projektów A: opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.


Termin naboru wniosków: 16 października 2015 r.– 29 października 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 18 957 529,94 zł

Wkład własny: 5% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 300 000 zł.

 

Przedmiot konkursu

Opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement, który obejmuje:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako obowiązkowy element wsparcia;

 • poradnictwo psychologiczne;

 • pośrednictwo pracy;

 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

 • staże, praktyki zawodowe;

 • subsydiowanie zatrudnienia;

 • dodatki relokacyjne;

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz finansowe dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą;

 • zatrudnienie wspomagane;

 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia lub doradztwo;

 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną;

 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Uprawnionymi beneficjentami w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych ( nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności :

 • przedsiębiorcy;

 • instytucje otoczenia biznesu;

 • partnerzy społeczni i gospodarczy;

 • organizacje pozarządowe.

 

Grupa docelowa

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy;

 • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

 • osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

 

Zapraszamy do współpracy !