Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, RPO WM

poniedziałek, 23 września 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 30 sierpnia 2019 r. do 27 listopada 2019 r
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  25 651 426,26 PLN.
 • Planowany wkład własny: minimum 7,27 %

PRZEDMIOT KONKURSU:

Zakres usług wsparcia rodziny obejmuje w szczególności następujące działania:

 • asystenturę rodzinną,
 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
 • terapię i mediację,
 • usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
 • pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”,
 • ustanawianie rodzin wspierających w celu pomocy rodzinie przeżywającej trudności: w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,
 • tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego,
 • wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:
  • zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
  • rozszerzenia oferty wsparcia.

W ramach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego mają być zapewnione co najmniej następujące działania:

 • praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny;
 • równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami;
 • stała współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin;
 • funkcjonowanie placówki w sposób adekwatny do potrzeb dzieci i rodzin (np. w dni wolne, weekendy oraz wieczory);
 • oferta usług świadczonych przez placówkę obejmująca:
  • w przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej:
   • opiekę i wychowanie,
   • pomoc w nauce,
   • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
 • w przypadku placówek prowadzonych w formie specjalistycznej, w szczególności:
  • organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,
  • realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych;
 • w przypadku placówek prowadzonych w formie podwórkowej:
  • realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.

Zakres wsparcia systemu pieczy zastępczej obejmuje w szczególności następujące działania:

 • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;
 • odejście od opieki instytucjonalnej tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób, do usług świadczonych w społeczności lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

GRUPA DOCELOWA:

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny,
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 • kandydaci na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl