Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie dolnośląskim

czwartek, 12 listopada 2015

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił cztery konkursy, których przedmiotem jest szeroko rozumiana edukacja przedszkolna dla Osi priorytetowej 10, Edukacja Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zgodnie z odpowiednim poddziałaniami dla danego obszaru województwa dolnośląskiego tj. Aglomeracji Wałbrzyskiej, Aglomeracji Jeleniogórskiej i Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedmiotem konkursu będą również projekty horyzontalne. 

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: 30 listopada 2015 r. - 14 grudnia 2015 r.
Alokacja przeznaczona na konkurs:
 • Aglomeracja Wałbrzyska – 4 313 522 zł 
 • Aglomeracja Jeleniogórska – 3 081 087 zł
 • Wrocławski Obszar Funkcjonalny – 10 568 751 zł
 • projekty horyzontalne – 12 366 395 zł

Wkład własny:10 % lub 15 % w zależności od typu projektu
Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przedmiot konkursu:
W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:
 • 10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych  
  i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • 10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje: 
  • zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty; zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna; zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 
  • zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędnych na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność  
   i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/ umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz pobudzające ciekawość świata).
 • 10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym  
  z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez: 
  • doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz właściwej postawy  
   (m.in. kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, ciekawość świata), jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
  • wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
  • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, (m.in. praktyki, staże);
  • staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
 • przedsiębiorcy.
Grupa docelowa:
 • dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty;
 • rodziców, opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty;
 • nowo utworzonych i istniejących OWP, w tym przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, m.in. specjalnych i integracyjnych;
 • nauczycieli i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w OWP, w tym w specjalnych i integracyjnych;
 • kadry przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.


Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel 42 239 79 86 lub mailowo: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy!