Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim

środa, 16 grudnia 2015

Zapraszamy do aplikowania w  konkursach  ogłoszonych w województwie śląskim dla osi priorytetowej  XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego w ramach poddziałania Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.


Termin naboru wniosków: 03 grudnia 2015 – 11 stycznia 2016 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie:
 • Poddziałanie 11.1.1 ( obszar realizacji: Subregion Centralny) – 19 433 929,39 zł
 • Poddziałanie 11.1.2 ( obszar realizacji: Subregion Zachodni) – 3 388 480,00 zł
 • Poddziałanie 11.1.3 – 24 566 480,00 zł
Wkład własny: 15 % wartości projektu.
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł


Przedmiot konkursu
Projekty mające na celu wzrost do wysokiej jakości przedszkolnej w województwie śląskim.

Typy projektów:

 1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
  • utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci  
   z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
  • wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
  • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia  
   na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminach konkursu.

Grupa docelowa:
 • Dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne;
 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
 • Inne formy wychowania przedszkolnego;
 • Nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.Zapraszamy do współpracy !