Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach konkursu 11.3 w Łódzkiem

piątek, 06 listopada 2015

Zawiadamiamy, że w województwie łódzkim ogłoszono konkurs nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15, dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 91 882 621,65 zł
Termin naboru wniosków: 04 grudnia 2015 r. - 14 grudnia 2015 r.
Wkład własny:

 • minimum 8,5% wydatków kwalifikowanych w przypadku realizacji typu projektu 1 lub 4
 • minimum 11% wydatków kwalifikowalnych w przypadku realizacji typu projektu 2 lub 3

Przedmiot konkursu:

Projekty mające na celu lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Typy projektów:

 1. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące: 
  • podnoszenie kompetencji i osiąganie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności  
   w zakresie praktycznych form kształcenia oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych  
   we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe umożliwiających uzyskiwanie  
   i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego,  we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
  • wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia  
   i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego (projekty dotyczące wyposażenia, doposażenia w sprzęt muszą być powiązane z realizacją programu kształcenia),
  • modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą
   ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania
 2. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:
  • podnoszenie kompetencji i osiąganie kwalifikacji zawodowych przez słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe osób dorosłych  
   oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności w zakresie praktycznych form kształcenia oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych,  
   a także dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych  we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznogo-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych, 
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczelniami, w szczególności poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 
  • wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego (projekty dotyczące wyposażenia, doposażenia w sprzęt muszą być powiązane z realizacją programu kształcenia),
  • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,
  • organizacja pozaszkolnych form kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy),  
   w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym
 3. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie: 
  • przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne  
   z zadaniami CKZiU dla określonej branży, 
  • wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne  z zadaniami CKZiU
 4. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe obejmujące: 
  • uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,
  • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa),
  • zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem: osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)oraz podmiotów wykluczonych na podstawie przepisów odrębnych.

Grupa docelowa:
 • uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,
 • szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • szkoły policealne różnego typu,
 • szkoły dla dorosłych, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły,
 • otoczenie społeczno-gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

 


Wiecej informacji uzyskać można pod nr tel 42 239 79 86 lub kontaktując się z nami mailowo: biura@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy!