Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - nabór wniosków w województwie łódzkim

piątek, 11 marca 2016

Zawiadamiamy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.


Termin naboru wniosków: 7 kwietnia 2016 r. – 18 kwietnia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 17 498 597, 53 zł.

Wkład własny: 15 % wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł.

 

Przedmiot konkursu:
Wsparciem mogą zostać objęte następujące typu projektów:

 1. Upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące:
  • wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawy jakości i oferty zajęć edukacyjnych,
  • tworzenie placówek wychowania przedszkolnego na bazie istniejącej infrastruktury lub adaptacja infrastruktury przedszkolnej w celu dostosowania do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym - na terenach o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej,
  • rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, w szczególności o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Grupa docelowa:
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:dzieci w wieku przedszkolnym:
 • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych,
 • ośrodki wychowania przedszkolnego (w tym przedszkola specjalne i integracyjne) oraz inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego)


Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do nas pod nr tel. 533 300 225 lub 42 239 79 86 albo pisząc wiadomość na adres e-mail: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !