Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu), 7.4.2 RPO Śląskiego

wtorek, 26 maja 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 30.06.2020 r. do 30.07.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 7 843 411,75 PLN
  • Planowany wkład własny: 0%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności:

a)    doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

b)    poradnictwo psychologiczne;

c)     pośrednictwo pracy;

d)    szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

e)    staże;

f)      subsydiowanie zatrudnienia;

g)    sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia;

h)    wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem przygotowującym do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu);

i)       wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu)- realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.4.2 stanowią:
  1. Pracownicy zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika.
  2. Osoby odchodzące z rolnictwa.
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. Uczestnikiem projektu może być również osoba w wieku poniżej 30 lat, jeżeli spełnia kryteria określone w Wytycznych dla obszaru przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS oraz zamieszkująca/pracująca na terenie województwa śląskiego.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl