Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - ZIT, 7.7 RPO Podkarpackiego

czwartek, 12 listopada 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 07.12.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 12 259 948,24 PLN
 • Planowany wkład własny: 5 % wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 • Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: ­
 • wsparcie bezzwrotne udzielane jako stawka jednostkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, ­
 • wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, ­
 • usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UWAGA!!! Konkurs jest dedykowany dla beneficjentów realizujących projekty na obszarze wszystkich gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt musi wynikać z zapisów Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji gminy, na obszarze której zlokalizowana jest inwestycja.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym:

 • Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj., osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety;
 • Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnymi rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa;
 • Reemigranci;
 • Imigranci

Jednym z warunków przyznania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest złożenie przez uczestnika projektu oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl