Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie rozwoju łódzkiej przedsiębiorczości celem konkursu 8.3.1

poniedziałek, 12 października 2015

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków w konkursie nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15  w ramach Osi Priorytetowej  VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”.


Termin naboru wniosków: 16 listopada 2015 r. - 27 listopada 2015 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 48 285 840,00 zł
Minimalna wartość projektu: 500 000, 00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95% - bez uwzględnienia środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe, które są dofinansowane  
w 100%.


Przedmiot konkursu
Projekty zakładające bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji n rynku pracy , zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Typy projektów:
 1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
 2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. wsparcie szkoleniowo-doradcze:
  • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
  • doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością,
 4. preinkubacja działalności gospodarczej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy(bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
Kryteria premiujące:
 • Projekt jest realizowany na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (5 pkt),
 • Projekt jest realizowany na obszarach o niskim poziomie przedsiębiorczości (5 pkt).


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i współpracy!
Więcej informacji można zasięgnąć pod nr telefonu: 42 239 79 86 lub pisząc wiadomość e-mail: biuro@forecast.com.pl.