Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie przedsiębiorczości w województwie lubelskim

wtorek, 10 maja 2016

Uprzejmie informujemy, że ogłoszono konkurs w ramach Osi priorytetowej 9 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Termin naboru wniosków: 30 maja 2016 r. -28 czerwca 2016 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 100 000 000, 00 zł
Wkład własny: w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej; w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: minimum 5% wartości projektu
Minimalna wartość projektu: 500 000,00 zł
 

Przedmiot konkursu:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
 • szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

W ramach Działania 9.3 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Grupa docelowa

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 
Zapraszamy do współpracy !