Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, 8.3.1 RPO Łódzkiego

wtorek, 29 września 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 26.10.2020 r. do 10.11.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 8 605 648 zł
 • Planowany wkład własny: min. 5% wydatków kwalifikowanych

Uwaga!

W sytuacji dostępności środków, na etapie realizacji projektu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość wystąpienia o zwiększenie wartości projektu do 20% kosztów ogółem.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie, czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynosi w ramach niniejszego konkursu 23 050,00 zł.
 • finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe może być przynane wyłącznie w kwocie netto.
 • wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe):
 • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Uwaga!

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 1 dany podmiot występuje w charakterze wnioskodawcy lub partnera w nie więcej niż jednym wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jeden podmiot występujący w charakterze wnioskodawcy lub partnera, IOK odrzuca wszystkie wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs.

GRUPA DOCELOWA:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która posiadała wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Z uwagi na powyższe, osoba, która w ciągu 12 m-cy poprzedzających przystąpienie do projektu zawiesiła lub miała zawieszoną działalność gospodarczą nie może być uczestnikiem projektu, realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1, gdyż nie spełnia ona podstawowego warunku kwalifikowalności.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl