Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, 8.2.3 RPO Świętokrzyskiego!

wtorek, 22 września 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 1 048 500 PLN
 • Planowany wkład własny: min. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu

Wartość dofinansowania składanego projektu nie może przekroczyć równowartości 100 000 EUR, wobec tego do wszystkich kosztów bezpośrednich należy zastosować obligatoryjnie kwoty ryczałtowe.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Wsparciem w ramach naboru mogą zostać objęte następujące typy operacji (typ II i III z SZOOP):

 • Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.
 • Wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

W celu uzyskania kompleksowości wsparcia realizacja typu nr 2 musi być prowadzona łącznie z typem nr 1.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),
 • jednostki organizacyjne służb medycyny pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe,
 • związki zawodowe,
 • pracodawcy i organizacje pracodawców.

UWAGA – Świadczenia opieki zdrowotnej, zaplanowane w projekcie, muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.2.3 muszą być skierowane do następującej grupy docelowej:

 • osób w wieku aktywności zawodowej, w tym: osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia.

Przedmiotem konkursu są projekty ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dlatego Wnioskodawca jest zobowiązany do zawężenia grupy docelowej do pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy/pracodawców.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl