Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie pracowników zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem w województwie pomorskim

środa, 21 grudnia 2016

Informujemy o możliwości aplikowania w konkursie nr RPPM.05.06.00-IZ.00-22-001/16 dla Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 


Termin naboru wniosków: 17 stycznia 2017 r. – 6 lutego 2017 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 74 265 970,59 zł

Wkład własny: wynosi 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość udzielonych uczestnikom projektu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Minimalna wartość projektu: 200 000 zł

Plonowany termin rozstrzygnięcia: 18 sierpnia 2017 r.Przedmiot konkursu

 
Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:
 1. usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące m.in.:
  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) - obligatoryjnie,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 2. usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:
  • kursy, szkolenia, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • studia podyplomowe,
  • staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,
 3. wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in.:
  • pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia,
  • dodatek relokacyjny.
 4. wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, obejmujące:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z IPD (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej),
  • pomoc finansową w formie bezzwrotnej w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:
 • JST i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje edukacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • IOB,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje rynku pracy
 • związki zawodowe
 • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.


Grupa docelowa

Odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • pracownicy przewidziani do zwolnienia;
 • pracownicy zagrożeni zwolnieniem.


 Więcej informacji na temat przedmiotowego naboru można uzyskać pod nr. tel. 533 300 225 lub pisząc wiadomość na adres e-mail renata.rosinska@forecast.com.pl
Zapraszamy do współracy !