Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie outplacementowe w ramach konkursu 8.5 na Dolnym Śląsku

piątek, 22 stycznia 2016

Uprzejmie informujemy, że w województwie dolnośląskim ogłoszono kolejny konkurs na dofinansowanie projektów europejskich. Tym razem jest to konkurs nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15, Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

 

Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2015 r. – 15 lutego 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 7 500 000,00 zł

Wkład własny: 10 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

 

Przedmiot konkursu:
Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej). 
Grupa docelowa
Osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, a także osoby w ich otoczeniu. W szczególności:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niesamodzielne ze względu na wiek,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczenia społecznym,
 • osoby opuszczające zakłady karne,
 • osoby bezdomne.

 
Szczegółowych informacji można zasiegnąć pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc wiadomość na adres e - mail: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !