Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - województwo świętokrzyskie, 1.2.1 POWER

wtorek, 01 września 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 28.09.2020 r. do 09.10.2020 r
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  9 870 000,00 zł
 • Planowany wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typ projektu 1: Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych poprzez:

Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:

 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne),
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dwa elementy wsparcia są obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu, tj.: poradnictwo / doradztwo zawodowe, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD), polegające na identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, oraz w zależności od wskazań IPD co najmniej szkolenie zawodowe lub staż (wsparcie w postaci stażu nie dotyczy pracujących osób młodych).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Agencje zatrudnienia.

Beneficjent chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat prowadzi działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. stanowią co najmniej 80% uczestników projektu natomiast pozostałe 20% uczestników projektu będą stanowić osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl