Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2 POWER - Województwo Śląskie

środa, 17 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 29 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 25 000 000,00 PLN

  • na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. śląskiego - 7 100 000,00 PLN
  • na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. śląskiego - 5 500 000,00 PLN
  • na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego - 5 950 000,00 PLN 
  • na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego - 6 450 000,00 PL

Planowany wkład własny: 5%

PRZEDMIOT KONKURSU:

TYP PROJEKTU 4 – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są beneficjenci spełniający następujące wymagania:

  • posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • jest podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
  • posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 1829 lat z województwa śląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS oraz zamieszkująca na terenie województwa śląskiego.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl