Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 POWER Województwo Świętokrzyskie

piątek, 14 sierpnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 07.09.2020 r. do 18.09.2020 r.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 10 000 000,00 PLN
Planowany wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach przedmiotowego konkursu dla Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

  • Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Beneficjent:

  • to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
  • posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • posiada siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

  • posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl