Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 POWER Kujawsko-Pomorskie!

środa, 30 grudnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 1 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 15 000 00,00 PLN
  • Planowany wkład własny: 5% kwalifikowalnych wydatków projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu są projekty zakładające realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa;
  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadają bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
  • posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw;
  • posiadają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową w niniejszym konkursie stanowią wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego). Co najmniej 80% ww. grupy docelowej stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl