Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 POWER - Województwo Lubuskie

czwartek, 02 lipca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 03.08.2020 r. do 21.08.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 20 000 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 5% wartości projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem niniejszego konkursu jest realizacja projektów, dla których celem ma być zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujący typ projektów:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Projekt musi zakładać realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego następujące elementy:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu. Beneficjent musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • jest to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
 • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • posiada siedzibę na terenie województwa lubuskiego.

Dodatkowo, należy pamiętać, że:

 • osoba upoważniona do dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta nie może być osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, co Beneficjent weryfikuje na podstawie oświadczenia tej osoby przed jej zaangażowaniem do projektu;
 • jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż raz w konkursie.

GRUPA DOCELOWA:

 • Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa lubuskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
 • Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER.
 • Uczestnikiem projektu może być zarówno osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę czy też na umowę cywilnoprawną i utraciła to zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Warunkiem przystąpienia do projektu jest fakt utraty zatrudnienia w wyniku pandemii COVID-19.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl