Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 POWER - Województwo Łódzkie

wtorek, 07 lipca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 31.07.2020 r. do 21.08.2020 r.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 36 233 211,00 PLN
Planowany wkład własny: 5% wartości projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest typ projektu 4 - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, określony dla Poddziałania 1.2.1 w SzOOP.

Typ projektu 4 realizowany jest w postaci instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt składany w konkursie zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,
  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej, która w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.

Składane projekty powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER 2014-2020, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Poddziałania 1.2.1, tj. „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).”

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Beneficjentami w niniejszym konkursie mogą być podmioty:

  • prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
  • posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • posiadające siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt, tj województwa łódzkiego

Jednocześnie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektu jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektów w niniejszym konkursie mogą być wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl