Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 POWER - Łodź!

środa, 03 marca 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 29.03.2021 r. do 19.04.2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 24 225 670,00 PLN
 • Planowany wkład własny: nie mniej niż 5% kwalifikowalnych wydatków projektu w części dofinansowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego

Wymagana minimalna wartość dofinansowania projektu przewyższa równowartość kwoty 100 tys. EUR wyrażoną w PLN.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest typ projektu 4 - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, określony dla Poddziałania 1.2.1 w SzOOP.

Ten typ projektu realizowany jest w postaci instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zgodnie z wymogami kryterium dostępu nr 5 projekt składany w konkursie zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Kompleksowość wsparcia oznacza, że każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy w zależności od potrzeb danej osoby: przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz fakultatywnego finansowego wsparcia pomostowego.

Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej, która w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.

Uwaga!

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w ramach jednego wniosku o dofinansowanie może objąć wsparciem grupę docelową tylko z jednego subregionu obejmującego wszystkie powiaty w danym subregionie .

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Beneficjentami w niniejszym konkursie w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER mogą być podmioty:

 • prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
 • posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • posiadające siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt, tj województwa łódzkiego.

Uwaga!

Wszystkie powyższe wymogi muszą zostać spełnione łącznie przez Beneficjenta, czyli w przypadku projektów partnerskich przez lidera partnerstwa.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektów w niniejszym konkursie mogą być wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat, z obszaru województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) pozostające bez pracy, w tym:

 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 - muszą stanowić minimum 80% wszystkich uczestników projektu,
 • osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci – nie mogą stanowić więcej niż 20% wszystkich uczestników projektu.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl