Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 POWER

czwartek, 01 października 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 31 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 10 000 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny: nie mniej niż 5% kwalifikowalnych wydatków projektu (kosztów ogółem)

PRZEDMIOT KONKURSU:

Projekt będzie realizowany w formule tzw. projektu stażowego. Ten typ projektu realizowany jest w postaci instrumentów i usług rynku pracy służących zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży oraz wysokiej jakości szkolenia służące podniesieniu kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na określonym stanowisku.

Beneficjent w trakcie realizacji projektu zapewnia w szczególności:

 • otwartą rekrutację uczestników stażu;
 • otwarty nabór ofert staży oraz podmiotów przyjmujących na staż;
 • przejrzyste zasady rekrutacji stażystów;
 • dopasowanie profili stażystów do potrzeb pracodawców, a programu stażu do preferencji i potrzeb stażystów;
 • możliwość organizacji szkoleń dla uczestników staży, służących podniesieniu kompetencji lub kwalifikacji, które są zgodne z tematyką stażu.

Beneficjent powinien we wniosku o dofinansowanie wskazać aktywne działania (inne niż działania informacyjne typu rekrutacja poprzez stronę internetową), które podejmie celem dotarcia do potencjalnych uczestników stażu.

Projekt trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Beneficjentami w niniejszym konkursie mogą być wnioskodawcy, którzy spełniają warunki określone dla Typu 1 lub Typu 2 lub Typu 3 lub Typu 4 beneficjenta:

TYP 1: Beneficjenci, którzy jednocześnie spełniają poniższe warunki:

 • działają jako organizacja pozarządowa lub agencja zatrudnienia (organizacje te powinny posiadać doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej),
 • w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat prowadzili działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,
 • posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,
 • mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia),
 • posiadają bardzo dobrą znajomość potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze realizacji projektu (opis potrzeb powinien znaleźć się we wniosku o dofinansowanie).

TYP 2: Beneficjenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców lub związkiem pracodawców, przy czym w przypadku przedsiębiorców – zatrudniają minimum 10 pracowników (w oparciu o umowę o pracę),
 • posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,
 • w ciągu ostatnich 3 lat, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, realizowali programy stażowe lub programy praktyk, d) mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia).

TYP 3: Beneficjenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • są uczelniami lub szkołami realizującymi kształcenie zawodowe,
 • posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,
 • w ciągu ostatnich 3 lat, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, realizowali programy stażowe lub programy praktyk,
 • mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia na poziomie lokalnym).

TYP 4: Beneficjent, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 • jest Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu pracowników i w wyszukiwaniu miejsc pracy,
 • posiada siedzibę na terenie województwa łódzkiego, w którym będzie realizowany projekt,
 • posiada bardzo dobrą znajomość potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze realizacji projektu (opis potrzeb powinien znaleźć się we wniosku o dofinansowanie),
 • ma wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu dotarcia do osób wymagających wsparcia na poziomie lokalnym).

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektów w niniejszym konkursie mogą być wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat, z obszaru województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) pozostające bez pracy, w tym:

 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 - muszą stanowić minimum 80% wszystkich uczestników projektu,
 • osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci – nie mogą stanowić więcej niż 20% wszystkich uczestników projektu.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl