Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie na rozwój wysokiej jakości usług społecznych - 9.2.1 RPO Świętokrzyskiego!

poniedziałek, 14 grudnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 30 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 8 325 000 PLN
  • Planowany wkład własny: 7,5% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu).

3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej (zgodnie z definicją wskazaną w słowniku pojęć),
  • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.2.1 muszą być skierowane do następujących grup docelowych:

  • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodziny i dzieci,
  • osób związanych ze świadczeniem usług społecznych.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl