Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie na rozwój wysokiej jakości usług społecznych - 9.2.1 RPO Świętokrzyskiego!

czwartek, 26 listopada 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 5 550 000 zł
 • Planowany wkład własny: 7,5% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osobami starszymi), obejmującą:

 • tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych);
 • wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami;
 • usługi świadczone w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych (treningowych, wspieranych) – np. pobyt okresowy lub stały dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osobami starszymi.

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 2 musi być realizowane łącznie z typem projektu nr 1.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.2.1 muszą być skierowane do następujących grup docelowych:

 • osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • osób sprawujących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • pensjonariuszy placówek opiekuńczych,
 • osób związanych ze świadczeniem usług społecznych.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl