Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie na rozwój gospodarki turystycznej!

piątek, 14 lutego 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 25 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  18 317 615,80 PLN
 • Planowany wkład własny: 11% wydatków kwalifikowanych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych i 15% w przypadku pozostałych projektów

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 • budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
 • prace budowalne w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych
 • inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych. 

W ramach w/w typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

 • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
 • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
 • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
 • kampanie promujące ofertę turystyczną.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są podmioty wskazane w pkt. 10 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 (zgodnie
z przedmiotem konkursu), tj:

 • przedsiębiorcy;
 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, Lokalnymi Grupami Działania (LGD).

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl