Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych!

czwartek, 30 kwietnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 29.05.2020 r. do 30.06.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 21 682 113,60 zł
  • Planowany wkład własny: 15 % wydatków kwalifikowanych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu:

  • Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  • Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Projekty będą realizowane wyłącznie na terenie jednego z subregionów woj. śląskiego lub części danego subregionu. IOK zaleca realizację projektu na terenie całego subregionu.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl