Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, 1.6.2 RPO Kujawsko-Pomorskiego

poniedziałek, 05 października 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 03.11.2020 r. do 09.11.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: Kwota środków na dofinansowanie projektów wynosi 4 949 860,54 zł przeznaczona na 2 schematy wsparcia tj.:
  • Schemat 1: dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19,
  • Schemat 3: wsparcie mikro przedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze, zwany dalej Schematem 3.
 • W ramach niniejszego naboru wsparcie w ramach Schematu 3 można otrzymać wyłącznie w połączeniu ze Schematem 1.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Granty mogą zostać powierzone na realizację projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów projektu grantowego, tj. umożliwienie ułatwienia stabilizacji funkcjonowania Grantobiorcy w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na:

 • Schemat 1: dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19, lub Schemat 1 łącznie ze
 • Schematem 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa).

UWAGA: Istnieje możliwość połączenia ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 1 i 3, przy czym przedsiębiorca może zrobić to wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie, a wielkość wsparcia w ramach tego wniosku nie może przekroczyć 60 000 zł.

W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • realizacja projektu nie mogła rozpocząć się przed dniem 16 marca 2020 r.;
 • okres realizacji projektu nie powinien przekraczać 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu,
 • okres realizacji projektu nie powinien wykraczać poza końcową datę kwalifikowalności wydatków w ramach FUNDUSZUWSPARCIA INWESTYCYJNEGO, tj. 30.06.2022 r.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o powierzenie grantu oraz według stanu na dzień 01.02.2020 r.

Przez prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego rozumie się posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub oddziału na tym terytorium.

W przypadku oddziału należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres zamieszkania Wnioskodawcy oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto wsparcie w ramach naboru przeznaczone jest dla przedsiębiorców z powiatów m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Włocławek, m. Grudziądz, bydgoskiego, chełmińskiego, toruńskiego.

Przez prowadzenie działalności na terenie powiatów rozumie się:

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie danego powiatu na dzień 30.09.2020 r.,
 • a w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS posiadających wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS na terenie dla danego powiatu oraz posiadający właściwość miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na dzień 30.09.2020 r.

ZASADY FINANSOWANIA:

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wsparcie nie wyższe niż równowartość kwoty 60 000,00 zł, przy czym:

 • w ramach Schematu 1 - maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł przy założeniu, że grantobiorca utrzyma zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie na obecnym poziomie przez okres przynajmniej 12 m-cy po zakończeniu realizacji projektu lub maksymalna wartość dofinansowania wynosi 60 000 zł przy założeniu, że grantobiorca utrzyma zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie na obecnym poziomie przez okres przynajmniej 12 m-cy po zakończeniu realizacji projektu i dodatkowo utworzy minimum jedno trwałe miejsce pracy (EPC) będące wynikiem realizacji projektu.
 • w ramach Schematu 3: maksymalna wartość dofinansowania dla 1 punktu handlowego wynosi 2 000 zł, a mikro przedsiębiorca nie ubiega się o więcej niż dofinansowanie na 3 punkty handlowe, tj. kwotę 6 000 zł.

Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o powierzenie grantu przez jedno przedsiębiorstwo oraz możliwość łączenia schematów wsparcia: 1+3.

Pomoc antyCOVID może być udzielona Wnioskodawcy w wysokości nie przekraczającej łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 • 100 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014;
 • 120 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013;
 • 800 tys. euro brutto - w pozostałych przypadkach,

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl