Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie kierowane do osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego

czwartek, 26 listopada 2015

Zapraszamy do aplikowania w konkursie nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 dla osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku – pracy, który został ogłoszny przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 

Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2015 r. – 8 stycznia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 95 279 800,00

Wkład własny: 8 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu: 250 000,00 zł.

 

Przedmiot konkursu
Projekty mające na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących  
z rolnictwa.

Typy projektów

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
 • identyfikację potrzeb uczestnika projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem, że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania),
 • poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową
  u pracodawcy),
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą  
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego.

Grupa docelowa
 1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z następujących grup: 
  • osoby od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety, osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
 2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

 
Zapraszamy do współpracy !