Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie działań podnoszących kompetencje osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych!

wtorek, 28 stycznia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków:  od 24.02.2020 r. do 02.03.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  15 000 000,00  zł
  • Planowany wkład własny: 10% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  • Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które
    z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.

UWAGA! W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych oraz co najmniej 40% uczestników w danym projekcie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl