Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego

piątek, 04 grudnia 2015

Zapraszamy do aplikowania w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-001/15 dla Osi priorytetowej VIII Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności w formie dotacji, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

 

Termin naboru wniosków: 04 stycznia 2015 r. – 18 stycznia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 111 154 063,61 zł

Wkład własny: 5% wartości projektu

Minimalna wartość projektu: 5 000 000,00 zł

 

Przedmiot konkursu
Projekty mające na celu komplesowe wsparcie zakładania działalnosci gospodarczej w formie dotacji. Wsparcie obejmuje:
 • szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę,
 • działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów - grantobiorców) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej  
  (do 12 miesięcy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego ( wsparcie pomostowe)
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
 • przedsiębiorcy,
 • uczelnie,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe.
Grupa docelowa
Grupę docelową w ramach niniejszego konkursu stanowią osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym  
lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące co najmniej do jednej z grup:
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć kontakując sie z nami pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc wiadomość na adres: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !