Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, RPO WS

środa, 16 października 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 31 października 2019 r.  do 29 listopada 2019 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  45 535 590,02 PLN
 • Planowany wkład własny: 15%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Konkurs, obejmuje następujące typy operacji łącznie:

 • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności realizowane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014- 2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu);
 • Wsparcie pomostowe.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb  zatrudnienia.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.3 stanowią:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą:

 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:
  • reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu) .  

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.


Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl