Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie dla osób planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w województwie śląskim

piątek, 08 lipca 2016

 

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej dla Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 

 

Termin naboru wniosków: 29 lipca 2016 r. – 29 sierpnia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 27 251 050,39 zł

Wkład własny: 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Minimalna wartość projektu: 2 000 000, 00 zł.


Przedmiot konkursu 
Konkurs, obejmuje następujące typy operacji łącznie:
  1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności
  3. Wsparcie pomostowe
     

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

 

Grupa docelowa
Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.3 stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą  
tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 
Szczegółowych informacji na temat przedmiotowego naboru udzielamy pod numerami tel.: 533 300 225, 42 239 79 86.  Odpowiadamy także na wiadomości skierowane na adres e-mail: biuro@forecast.com.pl

Zapraszamy do współpracy !