Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, 2.3 RPO Łódzkiego!

czwartek, 20 sierpnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 03.09.2020 r. do 07.09.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 57 304 000 zł
  • Maksymalny poziom dofinansowania: 100%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorców negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  • wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Wsparcie przewidziane jest na projekty dotyczące finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności mikro i małych przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca kalendarzowego w 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub w porównaniu do analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19, poprzez finansowanie kapitału obrotowego za pomocą stawki jednostkowej.

Projekt dotyczy utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej oznacza to, że zawieszenie działalności lub wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub otwarcie likwidacji lub otwarcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy jest traktowane jako zaprzestanie działalności gospodarczej.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej równy liczbie miesięcy kalendarzowych, na które ubiega się Wnioskodawca o wsparcie kapitału obrotowego licząc od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie (np. wniosek złożono we wrześniu 2020 r. to 3 miesiące, na które wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie to październik, listopad, grudzień 2020 r.).

Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wezwanie skierowane jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa.

Wsparcie może zostać przyznane wyłącznie, jeżeli Wnioskodawca prowadził działalność według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzi działalność na dzień składania wniosku (nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne a w przypadku Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą nie zawiesił działalności gospodarczej na podstawie art. 22-25 ustawy Prawo przedsiębiorców.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl