Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w Wielkopolsce

poniedziałek, 26 października 2015

Uprzejmie zawiadamiamy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs zamknięty nr: RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15  dla Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. 

Termin naboru wniosków: 23 listopada 2015 r. - 07 grudnia 2015 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 21 012 564,00 zł
Wkład własny: 15% wartości wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł


Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:
 1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń na miejsca opieki nad dzieckiem  
  i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
 2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych ,
 3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie,
 4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem1 kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego,
 5. aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, z wyłączeniem dotacji/pożyczek  
  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy;
 6.  wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Grupa docelowa

Projekty mogą być skierowane bezpośrednio do osób doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:
 • osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3
 • osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, oraz do przedsiębiorców i pracodawców w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel: 42 239 79 86 lub mailowo: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy!