Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych - ZIT

piątek, 26 sierpnia 2016

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs dla Osi Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości  
i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe).
 

Termin naboru wniosków: 26 września 2016 r. – 4 października 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 12 961 200,00 zł

Wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowanych ( w przypadku projektów dotyczących udzielania dotacji wkład własny winien być pomniejszony o kwotę zaplanowanych dotacji)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 grudnia 2016 r.


Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu dla Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych – ZIT (projekty konkursowe) ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:
 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji 2. i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).
 2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem pomostowym , dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

W ramach Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe) o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
 • Lokalne Grupy Działania,
 • podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu,

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym,

lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo,znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • kobiety,
  • osoby po 50 r. życia ,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane
 • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się  
  w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  • kobiety,
  • osoby po 50 r. życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane,
   a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;

 
Więcej informacji zaczęrpnąć można pod nr tel 533 300 225 lub pisząc wiadomość na adres e-mail: biuro@forecast.com.pl

Zapraszamy do współpracy !