Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wkrótce rusza nabór wniosków na konkurs 6.2 Aktywizacja zawodowa w województwie wielkopolskim

piątek, 09 października 2015

Zawiadamiamy, iż z dniem 2 listopada 2015 r. rusza nabór wniosków w ramach konkursu nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.


Termin naboru wniosków: 02 listopada 2015 r. - 13 listopada 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 100 000 000,00 zł

Wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN


Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  
2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniające się do wzrostu kompetencji     i doświadczeń zawodowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, tym samym zwiększające ich aktywność na rynku pracy i poziom zatrudnienia poprzez:
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.
  • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie;
  • lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
  • pośrednictwo pracy;
  • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy  
   i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);
  • staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
  • warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych;
  • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
  • subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
  • inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania;
  • inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.


Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, defaworyzowane na rynku pracy powyżej 29 roku życia należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne, 
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.


W przedmiocie pytań i szczegółów służymy pomocą pod nr tel. 42 239 79 86 i/lub mailowo: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy!