Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 - 7.7 RPO Zachodniopomorskiego

środa, 18 listopada 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 28.12.2020 do 28.01.2021
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 8 001 912,60 zł 
 • Planowany wkład własny: 10% wartości projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz programów profilaktycznych, w tym dotyczących:

c) wad postawy poprzez realizację wsparcia m.in. w zakresie:

 • profilaktyki i korekcji wad postawy,
 • szkoleń dla personelu medycznego,
 • działań informacyjno-edukacyjnych dla uczniów i rodziców/opiekunów,
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego,
 • zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu,
 • zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego Regionalnego Programu Zdrowotnego.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach działania 7.7 mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,
 • podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • Osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie, kobiety w ciąży, dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożone niepełnosprawnością),
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie),
 • Dzieci i młodzież w zakresie badań przesiewowych i w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych, ochrony zdrowia, w tym diagnostyki i programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych w zakresie m.in. chorób rozwojowych i cywilizacyjnych,
 • Otoczenie dzieci i młodzieży (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla badań przesiewowych i w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych oraz ochrony zdrowia), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze, a także nauczyciele, wychowawcy,
 • Personel służb świadczących usługi zdrowotne (np. psychiatrzy, psychologowie),
 • Podmioty realizujące usługi zdrowotne – wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl