Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Uzyskaj wsparcie na nowe mikroprzedsiębiorstwa!

czwartek, 31 października 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 12.11.2019 r. do 28.11.2019 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  26 964 073,53 PLN
 • Planowany wkład własny: 10% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PRZEDMIOT KONKURSU:

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu,  w szczególności poprzez:

 • wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej), jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej,
 • wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, udzielane wyłącznie jako stawka jednostkowa, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  • finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • IOB,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje rynku pracy,
 • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

GRUPA DOCELOWA:

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są:

 • osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ta kategoria uczestników stanowi co najmniej 60% ogółu grupy docelowej objętej wsparciem w projektach), tj.:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat) – udział tych osób nie przekracza 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych wspartych w projektach,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120 % minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
  • reemigranci.
Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl