Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 - 8.3.2 RPO Mazowieckiego!

czwartek, 03 grudnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 31.12.2020 do 29.01.2021
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 6 787 500,00 PLN
  • Planowany wkład własny: co najmniej 20%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przewiduje się następujące typy operacji:

Typ operacji nr 1 –   Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

Typ operacji nr 2 –   Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

Typy operacji mogą być łączone z zastrzeżeniem, że typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające dla typu operacji nr 1.

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach niniejszego konkursu może odbywać się wyłącznie na obszarach należących do ZIT WOF.

Okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się: gminy, osoby fizyczne - prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

GRUPA DOCELOWA:

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, skierowane są bezpośrednio do osób z gmin należących do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i obejmują wsparciem:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym, oraz
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl