Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

UCZELNIA DOSTĘPNA

piątek, 08 marca 2019

Uczelnia Dostępna to program, którego zadaniem jest wsparcie uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.


INFORMACJE OGÓLNE: 
  • Data naboru: 15 kwietnia 2019 r. – 28 czerwca 2019 r.
  • Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 200 000 000 PLN
  • Planowany wkład własny: 3%


ŚCIEŻKA MINI:

• Do miliona złotych, z czasem realizacji maksymalnie do 1,5 roku.

• W ramach tego projektu uczelnia powinna zaplanować działania, pozwalające jej na osiągnięcie minimalnego poziomu wsparcia.

• Etapowanie projektu: na tej ścieżce uczelnia może wybrać jeden z dwóch wariantów.

o Pierwszy wariant, w którym uczelnia korzystając ze ścieżki mini, osiągnie na koniec projektu bazowy poziom wsparcia gwarantujący otworzenie się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

o W wariancie drugim natomiast, uczelnia w ramach składanego projektu może zaplanować również realizację dalszych działań zapewniających dostępność na poziomie średniozaawansowanym, przewidzianych w ścieżce midi, ale  ich realizacja będzie możliwa dopiero po osiągnięciu zobowiązań wynikających z pierwszego etapu projektu.

Pozwoli to uczelniom, które dopiero zaczynają wprowadzać rozwiązania w zakresie dostępności, zaplanować także bardziej zaawansowane działania, ale osiągane etapami.

Uczelnia zawierając umowę o dofinansowanie projektu ma gwarancję, że po zrealizowaniu pierwszego etapu ze ścieżki mini (po pozytywnej weryfikacji osiągniętych rezultatów przez IOK) otrzyma dalsze środki na realizację kolejnych działań.

Niewdrożenie dostępności w wyznaczonym czasie i przewidzianym zakresie wyklucza dalsze finansowanie działań w ramach ścieżki midi.

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE PRZEZ UCZELNIĘ W RAMACH ŚCIEŻKI MINI:

1. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez zaangażowanie przedstawicieli środowiska wewnętrznego w uczelni (studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników dydaktycznych z niepełnosprawnościami) lub/i specjalistów zewnętrznych w stosunku do uczelni w tej tematyce w precyzowaniu potrzeb i racjonalnych dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami oraz w celu realizacji działań przewidzianych w projekcie. Zaangażowanie ww. przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami powinno kończyć się konkretnymi wnioskami i wdrożeniem ich w praktyce.

2. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami uczestniczącymi w procesie edukacji osobami z niepełnosprawnościami, w celu ustalenia najbardziej potrzebnych ich zdaniem usług wspierających proces edukacyjny, np. przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem konkretnego rodzaju niepełnosprawności, wdrożenie instytucji konsultanta/doradcy edukacyjnego lub asystenta dydaktycznego, wdrożenie technologii wspierających, zapewnienie usługi tłumaczenia PJM lub usługi tłumacza on-line w obszarze obsługi administracyjnej, itp.

3. Zniwelowanie barier dostępności w procesie edukacji dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska ds. dostępności uczelni. Osoba ta powinna koordynować wszelkie działania związane z dostępnością i mieć realny wpływ na rozwiązania i procesy, które są istotne, aby bez przeszkód móc studiować i pracować będąc osobą z niepełnosprawnością. W przypadku posiadania przez kandydata/kandydatkę na to stanowisko znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, pokrycie wszelkich kosztów adaptacji stanowiska pracy lub pracy jego/jej asystenta.

4. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i opracowanie strony internetowej, zgodnej ze standardami dostępności WCAG 2.0 lub 2.1 na poziomie AA, zawierającej podstawowe informacje o dostępności uczelni, a zwłaszcza procesu rekrutacji na studia, dostępności procesu kształcenia i prowadzenia działalności naukowej przez osoby z niepełnosprawnościami.

5. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez zamieszczenie na stronie nazwiska pełnomocnika, numeru jego telefonu, adresu e-mail, informacji o stałych terminach dyżurów oraz opisu podstawowych zagadnień związanych ze zwiększaniem dostępności, np. sposobu przyznawania i rozliczania wsparcia, charakteru wsparcia, osób za nie odpowiedzialnych, sposobu zdawania egzaminów, sposobu wdrażania indywidualnie przyznawanych racjonalnych dostosowań i reguł ich dotyczących.

6. Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez np. udział w krajowych konferencjach tematycznych, związanych z dostępnością, forach eksperckich, dniach integracji, seminariach i wizytach studyjnych w wiodących ośrodkach akademickich, oferujących wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami – współpraca z projektami realizowanymi w ścieżce maxi lub Komisją KRASP ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych

W pierwszej kolejności przeszkoleni powinni zostać pełnomocnicy i osoby zatrudnione w przyszłej jednostce, zajmującej się dostępnością. Każda taka osoba powinna odbyć podstawowe szkolenie w zakresie świadomości niepełnosprawności.

7. Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez szkolenia w organizacjach trzeciego sektora lub uczelniach o ugruntowanym dorobku w zakresie wsparcia edukacyjnego na poziomie wyższym, pogłębiające wiedzę o osobach z określonym rodzajem niepełnosprawności, którym zajmuje się dana organizacja i które w uczelni są w dużej liczbie reprezentowane.

8. Spotkania, w wyniku których osoby z niepełnosprawnościami zachęcane są do podjęcia studiów w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa - jako działania wpisujące się w ofertę uczelni dla osób, które jeszcze nie są studentami.

9. Likwidacja barier architektonicznych – do 30% wartości dla ścieżki mini. W pierwszej kolejności powinna być dostosowana siedziba pełnomocnika/jednostki. Siedziba ta powinna gwarantować dostępność wszystkich procesów i dyskrecję. Niedopuszczalne jest umiejscowienie siedziby w miejscu, do którego nie prowadzi w pełni dostępna ścieżka komunikacyjna, po której mogą poruszać się osoby na wózkach. Jeśli warunek dostępności siedziby jest spełniony, uczelnia może wybrać do likwidacji inne bariery środowiska fizycznego, które utrudniają codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami w szczególności w obiektach dydaktycznych. W dalszej kolejności powinna być zapewniona dostępność architektoniczna domów studenckich (jeżeli uczelnia posiada takie zasoby), a także miejsc związanych z procesem rekrutacji, procesem kształcenia oraz z prowadzeniem działalności naukowej.

II ŚCIEŻKA MIDI:

• Do czterech milionów złotych. Zakładany okres realizacji działań w tej ścieżce

wynosi do czterech lat, przy czym projekt nie może trwać dłużej niż do 31

października 2023 r.


PRZYKŁADY DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W RAMACH ŚCIEŻKI MIDI:

1. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez zaangażowanie przedstawicieli środowiska wewnętrznego w uczelni (studentów, doktorantów, absolwentów, pracowników z niepełnosprawnościami) oraz specjalistów w tej tematyce ze środowisk zewnętrznych w stosunku do uczelni w precyzowaniu potrzeb i racjonalnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami oraz w celu realizacji działań przewidzianych w projekcie. Zaangażowanie przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami powinno kończyć się konkretnymi wnioskami i wdrożeniem ich w praktyce.

2. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie procesu rekrutacji, kształcenia czy działalności naukowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz ze szkoleniem asystentów dydaktycznych, którzy również mogą je dostosowywać.

3. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez zakup adekwatnych do przyjętego katalogu usług wsparcia edukacyjnego sprzętu specjalistycznego i oprogramowania i/lub zorganizowanie szkolenia dla informatyków uczelni bądź innych osób odpowiedzialnych za taki sprzęt w zakresie sposobów jego użytkowania i możliwości, jakie on daje.

4. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez wdrażanie metodyki nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami wraz ze szkoleniem lektorów języków obcych.

5. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć.

6. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez m.in.: dostosowanie administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz procedur kształcenia w edukacji na poziomie wyższym

7. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez wdrażanie procedur wsparcia edukacyjnego i ich upowszechnianie na uczelni, przygotowanie materiałów upowszechniających ideę edukacji włączającej, włączenia społecznego i różnorodności.

8. Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez szkolenia w wiodących ośrodkach akademickich w zakresie wsparcia edukacyjnego w powyższych obszarach tematycznych – współpraca z projektami maxi.

9. Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę o różnych rodzajach niepełnosprawności w organizacjach trzeciego sektora specjalizujących się w danym zagadnieniu.

10. Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez udział w krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących dostępności, dniach integracji, forach eksperckich, seminariach i wizytach studyjnych.

11. Likwidacja barier architektonicznych obejmująca nie tylko siedzibę jednostki zajmującej się dostępnością, ale inne miejsca w uczelni, ważne dla codziennego funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami. Na ten cel można przeznaczyć maksymalnie 30% środków finansowych przewidzianych dla konkretnego projektu w ścieżce midi.

12. Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez szkolenie pracowników odpowiedzialnych za infrastrukturę uczelni w zakresie świadomości związanej z barierami środowiska fizycznego.

13. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez zatrudnienie doradców edukacyjnych/konsultantów, asystentów dydaktycznych, dodatkowe wynagrodzenia dla lektorów języków obcych, autorów zajęć sportowych, psychologów zajmujących się wsparciem zdrowia psychicznego itp. (adekwatnie do wykazanych w tych obszarach braków i potrzeb ich zaspokojenia).


III PROJEKTY MAXI, KTÓREGO ŚRODKI MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE NA:

1. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez organizację spotkań z interesariuszami np. osobami z niepełnosprawnościami studiującymi lub pracującymi jako kadra dydaktyczna uczelni, podwykonawcami i partnerami biznesowymi.

2. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez organizację spotkań z ekspertami, uczelniami, think tankami z krajów UE w celu poszukiwania rozwiązań i narzędzi poszerzających dostępność uczelni.

3. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez opracowywanie autorskich narzędzi w zakresie edukacji włączającej i dostępności, które mogą stać się modelowymi dla uczelni starających się o dofinansowanie w ramach ścieżek mini i midi.

4. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez rozwijanie i skalowanie usług dostępnościowych we wszystkich sześciu obszarach w taki sposób, aby osiągnąć możliwie maksymalny standard dostępności w każdym z nich.

5. Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez zawiązywanie sieci współpracy z uczelniami w ramach projektów mini i midi oraz pozostałymi zainteresowanymi uczelniami – oferowanie wymiany doświadczeń, szkoleń, „Know How”, zapewniających wzrost dostępności szkolnictwa wyższego w Polsce. Zapewnienie współpracy z uczelniami w ramach projektów mini i midi jest elementem obligatoryjnym.

6. Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez udział w krajowych i zagranicznych konferencjach związanych ze zrównoważonym rozwojem, dostępnością i innowacjami społecznymi, forach eksperckich i europejskich sieciach na rzecz różnorodności, dostępności i włączenia społecznego.

7. Likwidację barier architektonicznych - do 30% środków finansowych przewidzianych dla konkretnego projektu w ścieżce maxi. Likwidacja tych barier powinna pozostać w ścisłym związku z proponowanymi rozwiązaniami na rzecz poszerzania obszarów dostępności w uczelni.

8. Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych poprzez przygotowanie i uruchomienie na uczelni studiów dedykowanych tematyce dostępności (wyłącznie na studiach uzupełniających II stopnia) lub wprowadzenie wątków dotyczących problematyki dostępności do programów zajęć np. związanych z projektowaniem uniwersalnym, zrównoważonym rozwojem lub prawami człowieka w kontekście problemów osób z niepełnosprawnościami.

9. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa poprzez utworzenie na uczelni centrum wiedzy projektowania uniwersalnego. Utworzenie na uczelni centrum wiedzy projektowania uniwersalnego jest elementem obligatoryjnym.

 

Celem takiego centrum byłoby wypracowywanie rozwiązań zapewniających dostępność produktów/usług zgodnych z ideą projektowania uniwersalnego w takich obszarach jak np.: architektura, cyfryzacja, transport, zdrowie, budownictwo. W tym celu możliwe byłoby zawiązywanie konsorcjów międzysektorowych na rzecz dostępności przez uczelnie wiodące w zakresie dostępności. Celem działania konsorcjów byłoby wypracowanie wartości dodanej dla każdego z obszarów i uzyskanie w ten sposób wpływu na inne podmioty działające w tych obszarach. Konsorcja te stanowiłyby także źródło wiedzy dla ścieżek mini i midi w zakresie standardu dostępnej uczelni, jak również dla szerszego grona odbiorców (np. współpracujących z uczelnią przedsiębiorców).

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!