Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie 10.3 na Dolnym Śląsku

środa, 09 grudnia 2015

 Zapraszamy do aplikowania w ramach konkursu  nr:RPDS.10.03.00-IZ.00-02-004/15 dla Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, który został ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego. 


Termin naboru wniosków:
30 listopada 2015 r. – 14 grudnia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 13 300 000,00 zł 

Wkład własny: minimum 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł


Przedmiot konkursu
W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujący typ projektów:
  • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym osób starszych oraz o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych  
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu;
  • uczelnie wyższe
Grupa docelowa
Osoby w wieku 18 lat i więcej mieszczące się w poniższych grupach:
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby, które ukończyły 50 rok życia


Więcej informacji o przedmiotowym naborze można uzyskać pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc wiadomość na adres biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy !