Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Szybka ścieżka "OZE w transporcie"

czwartek, 23 kwietnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 30 kwietnia 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  200 000 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych projektu

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
  • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
  • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty, które:

 • realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 • realizowane są poza województwem mazowieckim – w regionach słabiej rozwiniętych

WARUNKI DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Dofinansowanie na realizację projektów obejmuje:

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo - rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych zagadnieniach badawczych.

Projekt dofinansowany w konkursie musi:

 • dotyczyć co najmniej jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu,
 • wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Zakres tematyczny konkursu:

 • paliwa ciekłe,
 • paliwa gazowe,
 • elektromobilność.

ZASADY FINANSOWANIA:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;
 • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl