Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Szybka ścieżka - dofinansowanie B+R

czwartek, 09 lipca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków:

 • runda I - od 3 do 21 sierpnia 2020 r.
 • runda II - od 22 sierpnia do 14 września 2020 r.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:
 • 100 000 000 złotych – na projekty w I rundzie,
 • 200 000 000 złotych – na projekty w II rundzie.

PRZEDMIOT KONKURSU:

IP udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
 • eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Prace przedwdrożeniowe przewidziane w projekcie nie mogą dotyczyć działalności wykluczonych ze wsparcia.

Działalności wykluczone ze wsparcia wskazuje:

 • art. 1 ust. 2-5 rozporządzenia 651/2014 – w przypadku pomocy publicznej dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych,
 • rozporządzenie 1407/2013 – w przypadku pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych - wszystkie województwa poza województwem mazowieckim.

Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Kiedy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).

Jeśli przedsiębiorstwo samodzielnie realizuje projekt, przysługuje mu całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.

Jeśli projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Prawa te przysługują im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły. Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada wartości rynkowej tych praw. Przekazanie praw majątkowych do wyników badań i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu, nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.

Wnioskodawca nie może łączyć badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, czyli wydzielonego fragmentu prac w projekcie. Badania przemysłowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac rozwojowych. Prace rozwojowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
 • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
 • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Runda I jest skierowana tylko do:

 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek naukowych,

Runda II jest skierowana tylko do:

 • MŚP realizujących projekty samodzielnie,
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z innymi MŚP oraz
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi.

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;
 • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl