Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Szybka ścieżka - Agrotech, 1.1 POIR

czwartek, 27 sierpnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 10 września do 6 listopada 2020 r
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  100 000 000 zł

PRZEDMIOT KONKURSU:

IP udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
 • eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Prace przedwdrożeniowe przewidziane w projekcie nie mogą dotyczyć działalności wykluczonych ze wsparcia.

Projekt dofinansowany w konkursie musi:

 • dotyczyć co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu,
 • wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Zagadnienia badawcze konkursu:

 • opracowanie i budowa prototypu robota rolniczego z komponentami takimi jak chwytaki, manipulatory, platforma mobilna, implementacja analizy obrazu, sterowanie, robotyczne systemy operacyjne;
 • opracowanie rozwiązań z zakresu inżynierii mechanicznej w obszarze AGRO;
 • przygotowanie prototypów usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy w obszarze rolnictwa 4.0;
 • rozwiązania techniczne realizujące zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne;
 • technologie i techniki w produkcji rolno - spożywczej dotyczące zarówno produkcji pierwotnej, jak i przetwórstwa;
 • koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów.

IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).

Wnioskodawca nie może łączyć badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, czyli wydzielonego fragmentu prac w projekcie. Badania przemysłowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac rozwojowych. Prace rozwojowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
  • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
  • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych - wszystkie województwa poza województwem mazowieckim.

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;
 • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl