Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

SZYBKA ŚCIEŻKA

poniedziałek, 18 marca 2019

Możliwość uzyskania dofinansowania dla MŚP w programie "Szybka Ścieżka".

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

PRIORYTET I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

DZIAŁANIE 1.1: PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

PODDZIAŁANIE 1.1.1: BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Konkurs 2/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych

INFORMACJE OGÓLNE

Termin składania wniosków: 1 kwietnia 2019 r. – 1 lipca 2019 r.

Podział rund:

• I runda - od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.;

• II runda- od 1 maja do 31 maja 2019 r.;

• III runda - od 1 czerwca do 1 lipca do godziny 16:00.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 1 050 000 000,00 zł


PODMIOTY UPRAWNIONE DO APLIKOWANIA

Podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014) realizujące projekt samodzielnie albo

2. przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw, albo

3. przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

a. w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),

b. liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

c. udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

d. w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe

w rozumieniu art. 2 pkt 85, 86 rozporządzenia 651/2014. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych

i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!